dimarts, 7 d’abril de 2009

Canvi conceptual

Canvi conceptual

Si el canvi conceptual s’adequa a la definició que diu que “el canvi és una reorganització radical o marcada de les estructures del coneixement” ( Dole i Sinatra, 1998 ), podem dir que aquesta forma de treballar ens ha portat ha aconseguir un veritable canvi conceptual.
Penso que aquest canvi és molt evident en aquesta tasca pel que fa a la pregunta breu número 5, en la que la meva visió és totalment nova respecte a la de l’avaluació inicial.
També s’evidencia aquest canvi en la comparació dels dos Mapa conceptuals realitzats en dos moments diferents del procés d’aprenentatge.
Aquest canvi conceptual és significatiu, ja que és intencional per assolir uns objectius prèviament proposats. També és clar que les teories que han canviat les prèvies són intel·ligibles, plausibles i productives ( Strike i Posner, 1985) , és a dir, atractives cognitivament.
El fet d’haver d’argumentar i contraargumentar en el debat ha ajudat a efectuar aquest canvi conceptual, per tant, la metodologia proposada ha tingut un paper important en aquest canvi.
També la relació amb els companys i amb el consultor han ajudat a canviar conceptes i idees que inicialment semblaven sòlides i argumentades. Els espais del debat i del fòrum han propiciat negociar el significat d’alguns conceptes de forma social, cooperativament i compartint el coneixement.
Tot això ens porta a corroborar la idea que hi ha hagut un veritable canvi conceptual.
Pel que fa al punt de situat del 0 al 10 en les que he vist canvis més importants han estat:

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 5

L’objectiu de la tecnologia educativa no es centra només en l’ús de les tècniques si no que va molt més enllà. Com ja he dit anteriorment, després de treballar el material la meva concepció sobre la Tecnologia Educativa ha canviat.
Si creiem , com hem dit, que la Tecnologia Educativa és una eina fonamental per dissenyar, analitzar , aplicar i avaluar els processos d’ensenyament / aprenentatge aleshores és evident que els seus objectius van molt més enllà que oferir un bon ventall de tècniques als docents.

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 8

En aquest moment crec que la meva valoració seria un 0, perquè ara tinc clar que el que necessitem són tècniques que permetin una bona construcció del coneixement, no una correcta transmissió d’aquest, ja que el coneixement no es pot transmetre si el que volem és aconseguir un aprenentatge significatiu.

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 8

Durant el treball de la pac 1 vàrem evidenciar que tots els determinismes són incomplerts i unidireccionals quan en realitat tecnologia i societat interactuen. Crec que ara la meva valoració s’aproparia més al 5.

En la resta de preguntes no hi ha un salt tant gran entre la meva concepció inicial i la final, per tant, crec que en tot cas s’ha produït un model més piagetià de canvi conceptual com el que defensen Smith, DiSessa i Resnick, 1993; i Siegler, 1996, en el que hi ha hagut una millora en les estructures del coneixement per l’acomodació del nou coneixement amb el ja existent.

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 10 ---- 10
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 2 --- 2
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 8 --- 9
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 2 --- 2
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 7 --- 5
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 5 --- 3
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 5 --- 5
Conclusions

Crec que la metodologia de treball proposada en l’assignatura és molt conseqüent amb els objectius proposats. És una bona manera d’aprendre del que veus fer i no del que diuen que cal fer.
El tipus d’activitats proposades ens conviden a construir el nostre coneixement des d’una perspectiva constructivista, on el paper del consultor no és transmetre coneixements ni donar solucions màgiques, si no oferir oportunitats d’aprenentatge i motivar als alumnes per descobrir nous conceptes i noves relacions que li permetin anar generant un nou aprenentatge.
El tipus de preguntes força obertes i complexes fa que en molts moments haguem de prendre decisions que ens generen inseguretat, ens fan plantejar hipòtesis, buscar diferents possibilitats d’actuació, contrastar-les amb les dels companys o les aportacions que va fent el consultor al fòrum, i triar-ne una sabent que no hi ha una única resposta correcte igual per a tots.
A partir d’un treball dut a terme a través de la Tecnologia educativa i tenint en compte tots els factors que han participat en el procés d’ensenyament aprenentatge, s’ha aconseguit que es produís un veritable canvi conceptual respecte a la concepció que teníem inicialment sobre les relacions entre Societat, Ciència, Tecnologia i Educació i sobre la mateixa Tecnologia Educativa.
Per tant, aquest treball ens ha permès comprovar nosaltres mateixos que la Tecnologia Educativa és una eina molt potent per construir aprenentatge

dilluns, 23 de març de 2009

Autoavaluació Minipac 1.3


Conclusions

Crec que la lectura d’aquest material m’ha fet reflexionar sobre molts temes de la tecnologia i sobretot de la tecnologia educativa i que m’ha fet mirar des d’una altra òptica alguns conceptes o relacions que creia que tenia clars.
Crec que tots nosaltres com a estudiants estem en procés de fer un treball col•laboratiu per al nostre aprenentatge que poc a poc va donant els seus fruits. Alguns dels conceptes sobre els quals varem opinar en l’avaluació inicial possiblement hores d’ara ja no seran considerats des del mateix punt de vista per a molts de nosaltres.
Penso que el que m’ha quedat més clara és la gran interrelació que hi ha entre els conceptes de ciència, tecnologia i societat. Crec que el fet de participar en el debat defensant un dels dos determinismes ha fet que sigui un altre punt que m’ha quedat molt clar.
Pel que fa a la meva tasca crec que m’ha requerit molt de temps i molta dedicació realitzar aquesta minipac amb el temps de que disposàvem i, tot i que em sento satisfeta perquè crec que m’ha servit per aprendre, no estic pas del tot satisfeta de fins on he pogut arribar .

dimarts, 3 de març de 2009

Avaluació inicial

Penjo aquí les respostes de la meva avaluació inicial per poder-les compartir amb tots vosaltres.

Possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC ?

La veritat és que no m’ho havia plantejat. Algunes d’aquestes opcions ni tant sols les coneixia.

Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 5
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 10
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 8
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 2
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 8
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 2
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 7
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 5
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 5
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 8

Mapa de conceptesConclusions

Que em queda molt per aprendre i reflexionar .
També que potser pel número de crèdits de que consta vaig pensar que seria una assignatura amb menys hores de feina que les que realment necessitaré.

Benvinguda

Benvinguts a l'espai de NTICEDU per poder contrastar les nostres opinions i aprendre conjuntament. Espero que entre tots en treiem profit.
Ànims!